آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد

آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد

آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد

آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق و رویه قضایی ایران
پایان نامه کامل همراه با منابع
خانواده، یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی اولیه بشری است که اساس و بنیان حیات اجتماعی را تشکیل می‌دهد و ازدواج عامل پیدایی این نهاد مقدس است و تک‌همسری طبیعی‌ترین شکل آن می‌باشد که روح اختصاص در آن جاری است؛ بدین معنا که هریک از زن‌ و مرد احساسات و عواطف و منافع دیگری را از آن خود می‌بیند. در نقطه‌ی مقابل آن چندهمسری…

حقوق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.