آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT…

آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT…

آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT...

آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT…

فهرست مطالب
چکیده:۱
مقدمه:۲
فصل اول: کلیات تحقیق۳
۱-۱- مقدمه فصل۴
۱-۲- بیان مسئله۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق۱۰
۱-۴- هدف‌های تحقیق۱۳
۱-۴-۱- هدف کلی۱۳
۱-۴-۲- هدف‌های ویژه۱۴
۱-۵- سؤال‌های تحقیق۱۴
۱-۵-۱- سؤال کلی۱۴
۱-۵-۲- سؤال ویژه۱۴
۱-۶- نوع روش تحقیق۱۵
۱-۷- نحوه و ابزار گردآوری داده‌ها۱۵
۱-۷-۱- جامعه آماری و نمونه تحقیق۱۶
۱-۸- نحوه و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها۱۶
۱-۹- قلمرو تحقیق۱۷
۱-۹-۱- قلمرو موضوعی۱۷
۱-۹-۲- قلمرو زمانی۱۷
۱-۹-۳- قلمرو مکانی۱۸
۱-۱۰- واژگان کلیدی تحقیق۱۸
فصل…

مدیریت

آسیب‌شناسی عوامل درونی بیرونی,SWOT,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.