اثر فوتوالکتریک از دیدگاه الکترومغناطیس کلاسیک(صword42)

اثر فوتوالکتریک از دیدگاه الکترومغناطیس کلاسیک(صword42)

اثر فوتوالکتریک از دیدگاه الکترومغناطیس کلاسیک(صword42)

اثر فوتوالکتریک از دیدگاه الکترومغناطیس کلاسیک(صword42)

مقدمه:
 
در این نوشته هدف اصلی توجیه اثر متقابل فوتون و گراویتون با توجه به نظریه سی. پی. اچاست. نخستین برخورد ها با اثر فوتوالکتریک از دیدگاه الکترومغناطیس کلاسیک صورتگرفت که توانایی توجیه آن را نداشت. سپس انیشتین این پدیده را با توجه به دیدگاهکوانتومی توجیه کرد. بنابراین نخست میدانها و امواج الکترومغناطیسی کلاسیک را بطورفشرده بیان کرده، آنگاه با ذکر نارسایی آن به تشریح پدیده فوتوالکتریک از دیدگاهانیشتین می پردازم و سرانجام هر سه…

فیزیک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.