اخلاق در زندگی

 اخلاق در زندگی

 

اخلاق از کلمه ی خلق است و معنای آن و یژگی های ثابت ودائمی درونی هرکسی است اصطلاحاً در زبان عامیانه می گویند فلانی اینجوری است مهربان و بخشنده یا اینکه حسود وبخیل هر دوی اینها جز صفات درونی انسان است بحش خلق انسان هم میگویند وقتی که کلمه اخلاق را بکار می بریم منظور رمان تمام ویژگی های دورنی است که باعث بروز گفتار و رفتاری از انسان می شود این ویژگی های درونی انسان می توانند خوب باشند یابد ، خو ب مثل حسادت و دروغگویی اسم هر وی اینها خلق است یا اخلاق بنابراین اخلاق اعم از صفات خوب وبدی است که در درون انسان ریشه دوانیده.

این تعریف اخلاق رابطه بین ا خلاق با گفتار و رفتار انسان را نشان مید هد ما انسانها بیشتر کارهایی که انجام میدهیم یا حرفهایی که می زنیم یا رفتاری که از ما سر می زند به صورت اتوماتیک است و ما درباه آنها فکر نمی کنیم و آنر ا انجام می دهیم علت آن چیست؟
علتش این است که هر آدمی در درون خودش ویژگی های دارد که به آن خصلت های اخلاقی می گویند این خصلت های اخلاقی موتور محرک رفتار وگفتار آدمهاست

اخلاق در زندگی
اخلاق در زندگی

نیاز به اینکه استرات بزنیم و روشنش کنیم و مواظب با شیم که خاموش نشود ندارد کسی که حسود هست به محض دیدن متوجه می شود و حسادت می کند برای مثل بد محض اینکه ببیند دوست و همکارش یاهم کلاسی او در کاری جلوتر از اوست ناخودآگاه حرفی می زند یا کاری انجام میدهد که بیانگر روحیه درونی اوست پس می توانیم بگوییم رفتار و گفتار مابخش عمده اش بر می گردد به اخلاق ما و ما به راحتی می بینیم که بخش زیادی از گفتار ما کلمات یا جملاتی که به کار می بریم دارای ۲ ویژگی هستند

۱) خیلی وقت ها حرفی می زنیم یارفتاری انجام می دهیم که درباره آن فکر ننمی کنیم بلکه به طور خود جوش این رفتار یا کردار از ما سر می زند .
۲) دومین ویژگی رفتار وگفتار در این است بعضی از رفتار و گفتار ما خوب ا ست وبعضی از رفتار و گفتار ما بد است پس نیتجه می گیریم بعضی از رفتار ما خوب و بد است دارای علیت است یا ریشه ای دارد و از جای سرچشمه می گیرد . سرچشمه گفتار ورفتا ما که بصورت خود جوشاز ما سر می زند اخلاق ماست و همین رفتار و گفتار خوبی که از ما سر می زند بصورت خودجوش سر میز ند یعنث صبر نمی کند تا او فکر کند بلکه اتوماتیک دار این کار را انجام می دهد و ما می توانیم بگوییم بخش زیادی از شخصیت ما درگفتار رفتارما ظاهر می شود . سعدی می گوید
تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد

منظور از مرد انسان است و می گوید تا زمانی که مرد سخن نگفته باشد وضعیت های اخلاقی اشکالات اخلاقی و فضیلت های اخلاقی جنبه ی مثبت اخلاقش مشخص نمی شود. اگر ما رفتار و گفتارمان را دریک تابول ترسیم کنیم دیگران براساس این گفتار رفتا درمورد ماقضاوت می کنند ورابطشون با ماتنظیم می کنند پس شایسته است که انسان عاقل رفتار و گفتاری داشته باشد که بازتاب این رفتار وگفتار در دیگران و هم چنین خودش باعث رضایت اوشود و برایش لذت بخش باشد رفتار و گفتاری نباشد که برایش در دسر ایجاد کندو به آن آسیب برساند
خیلی وقت ها می بینید که یک نفر بابیان یک جمله برای خود درد سری بلند مدت درست می کند و اگر از او بپرسی آیا فکر کردی و حرف زدی می گوید نه فکر نکرد م و آن حرف را زدم و می گوید من اصلا ً فکر نمی کردم که این حرف من آنقدر مخرب باشد که ذهن طرف مقابل سن را خراب کند

لذت های که در زندگی می بریم یالذت های که در زندگی می کشیم یا هر دوی آنها ریشه دارند و رفتار و گفتار ما ، گفتار و رفتار ما بر می گردد به اخلاق ما ، یک بخش از اخلاق ما در ژنتیک ما ویک بخش از اخلاق در تربین ما وی ک بخش از اخلاق ما در افکارما یعنی ریشه او چیزهای که ما بهشان عادت می کشیم و اسم آن را می گذاریم اخلاق یا ژنتیک همون وراثت یا تربیت یا نوع طرز فکر ماست حال اگر بخواهیم دسته بندی کنیم
شخصیت هر ادمی از اون سرچشمه اش تا بیاد برسد اینجا که دیگران می بینند و در موردش قضاوت می کنندو براساس اون را بطشون را با ما تنظیم می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.