ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد TOPSIS…

ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد TOPSIS…

ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد TOPSIS...

ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد TOPSIS…

فهرست

عناوین

صفحه

۱. فصل اول (طرح تحقیق- کلیات)

۲

مقدمه

۳

۱.۱. تعریف مساله

۶

۲.۱. اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

۷

۳.۱. سوالات تحقیق

۹

۴.۱. اهداف تحقیق

۱۰

۵.۱. قلمرو مکانی و زمانی

۱۰

۶.۱. جامعه آماری

۱۱

۷.۱. شیوه نمونه گیری

۱۲

۸.۱. شاخص ها عومل بحرانی موفقیت

۱۳

۹.۱. مدل مفهومی پیشنهادی

۱۵

۲. فصل دوم (مبانی و پیشینه تحقیق)

۱۶

مقدمه

۱۷

۱.۲. بانکداری…

مدیریت

رتبه بندی عوامل بحرانی,CSF,بانکداری الکترونیک,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.