ارزیابی قابلیت و تعیین اولویت خوشه های صنعتی در استان گلستان…

ارزیابی قابلیت و تعیین اولویت خوشه های صنعتی در استان گلستان…

ارزیابی قابلیت و تعیین اولویت خوشه های صنعتی در استان گلستان...

ارزیابی قابلیت و تعیین اولویت خوشه های صنعتی در استان گلستان…

چکیده
یکی از راهکارهای توسعه پایدار ، جهت دهی صنایع کوچک و متوسط به سمت خوشه شدن می باشد . شکل گیری یک خوشه بر اساس اصل کارایی جمعی و مبتنی بر تمرکز جغرافیایی شرکت های هم تخصص و ایجاد مجموعه ای متعامل ، با تهدیدها و فرصت هایی مشترک می باشد . به طور قطع مراد از خوشه شدن صنایع ، صرف در نظر گرفتن منطقه ای مناسب و انتقال شرکت های هم گروه به آنجا نیست بلکه منظور شناسایی صحیح مناطق مستعد برخوردار از حداقل سطح بنگاهها و در نهایت برقراری روابط قوی بین…

مدیریت

تعیین اولویت خوشه های صنعتی,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.