ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی بر اساس مدل وب کوال…

ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی بر اساس مدل وب کوال…

ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی بر اساس مدل وب کوال...

ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی بر اساس مدل وب کوال…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه.. ۳
۱-۲- بیان مسأله.. ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵
۱-۴- اهداف تحقیق.. ۷
۱-۵- فرضیه های تحقیق.. ۷
۱-۶- سؤال های تحقیق.. ۸
۱-۷- مدل تحقیق.. ۱۰
۱-۸- تعاریف متغیرها و اصطلاحاتتحقیق.. ۱۱
۱-۹- قلمرو تحقیق.. ۱۱
۱-۱۰- ساختار تحقیق.. ۱۱
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه ۱۴
بخش اول: مبانی نظری مدیریت کیفیت خدمات الکترونیک.. ۱۵
۲-۱- خدمات.. ۱۵
۲-۲- ویژگی های خدمات.. ۱۶
۲-۳- اهمیت کیفیت خدمات.. ۱۸
۲-۳-۱- افزایش انتظارات…

مدیریت

کیفیت خدمات الکترونیک پست,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.