ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی (مطالعه موردی ،مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای…

ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی (مطالعه موردی ،مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای…

ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی (مطالعه موردی ،مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای...

ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی (مطالعه موردی ،مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه۳
۱-۲ بیان مسئله۳
۱-۳ اهمیت ضرورت تحقیق۴
۱-۴ نوآوری تحقیق: ۵
۱-۵ اهداف اصلی پژوهش۶
۱-۵-۱ اهداف فرعی پژوهش۶
۱-۶ سوال های پژوهش۶
۱-۶-۱ سوال های اصلی پژوهش۶
۱-۶-۲ سوال های فرعی پژوهش۶
۱-۷ فرضیات تحقیق۷
۱-۷-۱ فرضیات اصلی تحقیق۷
۱-۷-۲ فرضیات فرعی تحقیق۸
۱-۸ قلمرو تحقیق۸
۱-۹ محدودیت های تحقیق۹
۱-۱۰ تعاریف واژگان و اصطلاحات۱۰
۱-۱۰-۱ تعاریف نظری۱۰
۱-۱۰-۲ تعاریف عملیاتی۱۱
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه۱۳
۲-۲…

مدیریت

رتبه بندی هوش فرهنگی,مدیران تربیت بدنی,رویکرد تاپسیس فازی,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.