استاندارد حسابرسی ۷۰۵ اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل فرمتdoc

استاندارد حسابرسی ۷۰۵ اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل ۲۷صفحه کلیات دامنه کاربرد   1 .    در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در رابطه با ارائه گزارش مناسب برای شرایطی مطرح شده است که حسابرس جهت اظهارنظر طبق استاندارد ۷۰۰[۱] (تجدید نظر شده 1389)، به این نتیجه رسیده باشد که تعدیل اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی ضروری است. انواع اظهارنظرهای تعدیل شده ۲ .    در این استاندارد سه نوع اظهارنظر تعدیل شده با عناوین ”اظهارنظر مشروط“، ”اظهارنظر مردود“ و ”عدم اظهارنظر“ مشخص شده است. تصمیم‌گیری در مورد نوع اظهارنظر، به موارد زیر بستگی دارد: (رک: بند ت-۱) الف.   ماهیت موضوعی که منجر به تعدیل شده است. این موضوعات شامل موارد زیر است: وجود تحریف در صورتهای مالی محدودیت در کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب ابهام اساسی ب .   قضاوت حسابرس درباره بااهمیت یا فراگیر بودن آثار وجود تحریف یا آثار احتمالی محدودیت بر صورتهای مالی. تاریخ اجرا ۳ .    این استاندارد برا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.