اصول معماری ایرانی

 


به لحاظ بیان مقصود و قابلیت ارتباط بیشتر ساختمانهای ایرانی بسیار واضح و گویا هستند طرح کلی بنا از دور بی پیرایه به نظر می رسد که احساسی از آرامش و امنیت را القا می کند چنین روحیه ای باب طبع ایرانی هاست به ویژه که هیجانهای مهار شده ویژه ای به همراه دارد که از طریق سطوح تزیینی و رنگارنگ انسان را به کنکاش وا می دارد. …