امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس)…

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس)…

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس)...

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس)…

فهرست موضوعی

شرح

صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

۳

۱-۲-بیان مسأله

۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

۵

۱-۴-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

۷

۱-۵-اهداف مشخص تحقیق

۷

۱-۵-۱- هدف اصلی

۷

۱-۵-۲- اهداف ویژه

۷

۱-۶- سؤالات تحقیق

۷

۱-۶-۱- سؤال اصلی

۷

۱-۶-۲- سؤالات فرعی

۸

۱-۷- قلمرو تحقیق

۸

۱-۷-۱- قلمروموضوعی

۸

۱-۷-۲- قلمرومکانی

۸

۱-۷-۳- قلمرو زمانی

۸

۱-۸- تعریف مفهومی…

مدیریت

امکان سنجی استقرار مدیریت,دانش در صنعت حمل و نقل,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.