امکان سنجی انتقال پایتخت در ایران…

امکان سنجی انتقال پایتخت در ایران…

امکان سنجی انتقال پایتخت در ایران...

امکان سنجی انتقال پایتخت در ایران…

فهرست مطالب
  1-1-مقدمه :۱۷
۱-۲- بیان مساله تحقیق :۱۷
۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن :۱۸
۱-۴- هدفهای تحقیق :۱۸
۱-۵- سوالات و فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) :۱۹
۱-۸- روش تحقیق ( تاریخی ، توصیفی،و غیره)۲۰
۱-۹- روش پژو هش یا روش گرد آوری اطلاعات ( کتابخانه ای ،مصاحبه ، پرسش نامه ،….):۲۰
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:۲۱
۲-۱- پایتخت و نقشآفرینی آن در جغرافیای سیاسی۲۳
۲-۱-۱- مفهوم پایتخت۲۳
۲-۱-۲- انواع پایتختها۲۶
۲-۱-۲-۱- پایتختهای…

سایر رشته های هنر

امکان سنجی,انتقال پایتخت در ایران,دانلود پایان نامه,word

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.