انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران مورد مطالعه: تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری…

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران مورد مطالعه: تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری…

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران   مورد مطالعه: تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری...

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران مورد مطالعه: تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری…

چکیده
صنعت بالگردکشور، ازجمله صنایعی است که برای توسعه نیازمند صرف هزینه‌های فراوانمی‌باشد. به علاوه اینکه توسعه این صنعت نیازمندتکنولوژی‌هایپیشرفته نیزمی‌باشد. به منظوردستیابی به تکنولوژی روزدرصنعت مربوطه نیازبه انتقال فناوری ازشرکتهای چندملیتی ویادارندگان تکنولوژی دراین صنعت واستفاده ازروش‌هایمناسب سرمایه‌گذاری خارجی برای انتقالت کنولوژی از آنهاضروری به نظرمی آید.روش‌های گوناگونی برای سرمایه‌گذاری خارجی…

مدیریت

روش مناسب سرمایه گذاری خارجی,صنعت بالگرد ایران,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.