اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران…

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران…

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP  TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران...

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران…

فهرست مطالب
۱-۱- مقدمه۲
۱-۲- بیان مسأله۲
۱-۳- ضرورت تحقیق۳
۱-۴- اهداف تحقیق۴
۱-۵- سوالات تحقیق۴
۱-۶- روش تحقیق۴
۱-۷- قلمرو تحقیق۶
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی۶
۱-۷-۲- قلمرو زمانی۶
۱-۷-۳- قلمرو مکانی۶
۱-۸- واژه ها و اصطلاحات کلیدی( نظری و عملیاتی)۶
۲-۱- مقدمه۱۰
۲-۲- ساختار سرمایه و اهمیت آن۱۰
۲-۲-۱- تامین منابع۱۱
۲-۲-۲- مدیریت سود و ساختار سرمایه۱۲
۲-۲-۳- اندازه شرکت و ساختار سرمایه۱۲
۲-۲-۴- سودآوری و ساختار سرمایه۱۲
۲-۲-۵- عوامل موثر بر ساختار سرمایه۱۳
۲-۲-۶- نظریه های ساختار سرمایه۱۵
۲-۲-۶-۱- نظریه…

مدیریت

اولویت بندی روش تامین مالی,AHP TOPSIS,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.