بررسی اخلاق و مدیریت پیامبر در جنگ و خانواده

بررسی اخلاق و مدیریت پیامبر در جنگ و خانواده

 


معنی ” سیره ” ابتدا لغت ” سیره ” را معنی بکنم که تا این لغت را معنی نکنیم نمی توانیم سیره پیغمبر را تفسیر بکنیم . ” سیره ” در زبان عربی از ماده ” سیر ” است . ” سیر ” یعنی حرکت ، رفتن ، راه رفتن ” سیره ” یعنی نوع راه رفتن . سیره بر وزن فعله است و فعله در زبان عربی دلالت می کند بر نوع . مثلا جلسه یعنی سبک و نوع نشستن ، و این نکته دقیقی است . سیر یعنی رفتن ، رفتار ، ولی سیره یعنی نوع و سبک رفتار . آنچه مهم است شناختن سبک رفتار …