بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران…

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران…

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران...

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران…

فهرست مطالب

چکیده.. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه.. ۳
۱-۲- تشریح و بیان مساله.. ۳
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق.. ۴
۱-۴– اهداف اساسی تحقیق.. ۵
۱-۵– فرضیه های تحقیق.. ۵
۱-۶- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. ۵
۱-۷- تعریف عملیاتی واژه ها.. ۵
۱-۸– خلاصه فصل.. ۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه.. ۱۰
۲-۲- مفهوم فرهنگ.. ۱۱
۲-۳- تعاریف فرهنگ.. ۱۱
۲-۴- تعاریف فرهنگ سازمانی.. ۱۱
۲-۵- عوامل مؤثر در شکل گیری فرهنگ سازمانی.. ۱۵
۲-۶- کارکردهای فرهنگ سازمانی.. ۱۷
۲-۷ – سطوح فرهنگ…

مدیریت

تأثیر فرهنگ سازمانی,عملکرد مالی شرکت های بورس,دانلودپایان نامه,word

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.