بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

فهرست مطالب
فصل اول :
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع پژوهش
اهداف و سؤالات تحقیق
فصل دوم :
بخش اول :
ادبیات تحقیق
تاریخچه مختصری از برنامه درس
رویکردهای برنامه درسی
الگوهای طراحی برنامه درسی
ویژگیهای اصولی طرح یا الگوی برنامه درسی
نظریه برنامه درسی
دیدگاههای نظری در خصوص نظام / فرآیند برنامه ریزی درسی
سطوح تصمیم گیری در قلمرو برنامه درسی
بخش دوم :
آموزش زبان خارجی
مهارتهای آموزش زبان
فرآیند یاددهی ـ یادگیری زبان…

روان شناسی

روانشناسی,دانشگاه هوایی,تحقیق,مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.