بررسی اثرات تعاملی قابلیت های نوآوری مدیران بر مهارت های کارآفرینی آنان…

بررسی اثرات تعاملی قابلیت های نوآوری مدیران بر مهارت های کارآفرینی آنان…

بررسی اثرات تعاملی قابلیت های نوآوری مدیران بر مهارت های کارآفرینی آنان...

بررسی اثرات تعاملی قابلیت های نوآوری مدیران بر مهارت های کارآفرینی آنان…

فهرست مطالب
۱-کلیاتتحقیق. ۱
۱-۱بیان مسأله.. ۲
۱-۲ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۳
۱-۳اهداف تحقیق.. ۳
۱-۳-۱-اهداف کلی.. ۳
۱-۳-۲-اهداف جزئی.. ۴
۱-۴مدل مفهومی پژوهش… ۴
۱-۵سؤالهای تحقیق.. ۴
۱-۵-۱-سؤال اصلی.. ۵
۱-۵-۲-سؤالات جزئی.. ۵
۱-۶فرضیه­های تحقیق.. ۵
۱-۶-۱-فرضیه اصلی.. ۵
۱-۶-۲-فرضیه جزئی.. ۵
۱-۷قلمرو تحقیق.. ۵
۱-۷-۱-قلمرو موضوعی پژوهش… ۶
۱-۷-۲-قلمرو مکانی تحقیق. ۶
۱-۷-۳-قلمرو زمانی تحقیق. ۶
۱-۸تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها۶
۱-۸-۱-تعریف مفهومی متغیرها۶
۱-۸-۲-تعریف عملیاتی متغیرها۶
۲-مبانی نظری و…

مدیریت

بررسی اثرات تعاملی,قابلیت های نوآوری مدیران,مهارت کارآفرینی,دانلودپایان نامه,word

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.