بررسی اثر حاکمیت شرکتی بررابطه بین سرمایه‌ فکری وارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده دربورس اوراق بهادارتهران…

بررسی اثر حاکمیت شرکتی بررابطه بین سرمایه‌ فکری وارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده دربورس اوراق بهادارتهران…

بررسی اثر حاکمیت شرکتی بررابطه بین سرمایه‌ فکری وارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده دربورس اوراق بهادارتهران...

بررسی اثر حاکمیت شرکتی بررابطه بین سرمایه‌ فکری وارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده دربورس اوراق بهادارتهران…

چکیده
در این تحقیق به بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار شرکت‌ها با در نظر گرفتن عاملیت حاکمیت شرکتی پرداخته شد به‌گونه‌ای که شرکت‌ها ازلحاظ حاکمیت شرکتی خوب و بد، تفکیک شدند و رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار شرکتی به‌طور مجزا در این شرکت‌ها موردبررسی قرار گرفت. به جهت تفکیک حاکمیت شرکتی خوب و بد از ۵ شاخص استفاده‌شده که مشتمل بر ۱۲ سؤال می‌باشد. جامعه آماری موردنظر مربوط به ۱۰۰ شرکت می‌باشد که طی سال‌های…

مدیریت

بررسی اثر حاکمیت شرکتی,سرمایه‌ فکری و ارزش بازار,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.