بررسی ارتباط بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین در شرکتهای مستقر در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد…

بررسی ارتباط بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین در شرکتهای مستقر در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد…

بررسی ارتباط بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین در شرکتهای مستقر در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد...

بررسی ارتباط بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین در شرکتهای مستقر در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد…

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین عوامل تبادل اجتماعی، به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های مستقردرشهرک فناوری صنایع غذایی وبیوتکنولوژی مشهدبه انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شرکتهای مستقردرشهرک فناوری صنایع غذایی وبیوتکنولوژی مشهد بود که تعداد آنها برابر با ۶۵۷ نفر می باشد. از این تعداد، ۲۴۰ نفر از روش نمونه برداری طبقه ای با تسهیم متناسب به عنوان…

مدیریت

ارتباط اشتراک گذاری اطلاعات,رفتارهای مشارکتی,عملکرد زنجیره تأمین,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.