بررسی ارتباط بین شبکه های اجتماعی بااعتماداولیه خریداران اینترنتی دروب سایت های تجارت الکترونیکB2C (مطالعه موردی: لوازم و تجهیزات پزشکی) …

بررسی ارتباط بین شبکه های اجتماعی بااعتماداولیه خریداران اینترنتی دروب سایت های تجارت الکترونیکB2C (مطالعه موردی: لوازم و تجهیزات پزشکی) …

بررسی ارتباط بین شبکه های اجتماعی بااعتماداولیه خریداران اینترنتی دروب سایت های تجارت الکترونیکB2C (مطالعه موردی: لوازم و تجهیزات پزشکی) ...

بررسی ارتباط بین شبکه های اجتماعی بااعتماداولیه خریداران اینترنتی دروب سایت های تجارت الکترونیکB2C (مطالعه موردی: لوازم و تجهیزات پزشکی) …

چکیده:۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه۳
۱-۲ بیان مساله۴
۱-۳ سوابق تحقیق۶
۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق۷
۱-۵ چارچوب نظری۸
۱-۶ فرضیات۱۰
۱-۷ اهداف تحقیق۱۱
۱-۸ شرح اصطلاحات و واژگان به کار رفته در تحقیق۱۱
فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق
۲-۱ مقدمه۱۴
۲-۲ رفتار مصرف کننده۱۵
۲-۳ عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده۱۵
۲-۳-۱ عوامل دموگرافی۱۵
۲-۳-۲ عوامل اقتصادی۱۶
۲-۳-۳ عوامل اجتماعی۱۶
۲-۳-۴ فرهنگ۱۶
۲-۳-۵ خرده فرهنگ۱۷
۲-۳-۶ گروه های مرجع۱۷
۲-۳-۷ خانواده۱۷
۲-۳-۸ نقش و جایگاه اجتماعی۱۸
۲-۳-۹ طبقه اجتماعی۱۸
۲-۴…

مدیریت

ارتباط بین شبکه های اجتماعی,اعتماد اولیه خریداران اینترنتی,دانلودپایان نامه,word

پاسخی بگذارید