بررسی اهمیت نسبی عوامل استرس زای چالشی در خوداتکایی با تأکید بر تیپ شخصیتی (مورد مطالعه : اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل)…

بررسی اهمیت نسبی عوامل استرس زای چالشی در خوداتکایی با تأکید بر تیپ شخصیتی (مورد مطالعه : اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل)…

بررسی اهمیت نسبی عوامل استرس زای چالشی در خوداتکایی با تأکید بر تیپ شخصیتی (مورد مطالعه : اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل)...

بررسی اهمیت نسبی عوامل استرس زای چالشی در خوداتکایی با تأکید بر تیپ شخصیتی (مورد مطالعه : اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل)…

فهرستمطالب
چکیده۵
فصل اول: طرح تحقیق۸
مقدمه:۹
بیان مسأله:۹
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۱۱
اهداف مشخص تحقیق۱۱
اهداف آرمانی۱۱
هدف کلی ۱۱
اهداف ویژه۱۲
هدف کاربردی۱۲
سؤالات تحقیق۱۲
فرضیه‏های تحقیق۱۳
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):۱۳
تعریف مفهومی عوامل استرس زای چالشی:۱۳
تعریف عملیاتی عوامل استرس زای چالشی۱۴
تعریف مفهومی خود اتکایی۱۴
تعریف عملیاتی خود اتکایی۱۵
مدل مفهومی تحقیق۱۶
فصل دوم : چار چوب نظری و پیشینه…

مدیریت

اهمیت عوامل استرس زای چالشی,خوداتکایی با تأکیدبرتیپ شخصیتی,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.