بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران…

بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران…

بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران...

بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران…

فهرست مطالب
چکیده…….. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق.
۱-۱مقدمه.. ۴
۲-۱ بیان مسئله.. ۵
۳-۱ چارچوب نظریو مدل تحقیق.. ۷
۴-۱ فرضیه های تحقیق.. ۹
۵-۱ اهداف تحقیق.. ۹
۱-۵-۱ اهداف علمی.. ۹
۲-۵-۱ اهداف کاربردی.. ۱۰
۶-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۱
۷-۱ تعریف واژه های تحقیق.. ۱۲
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق.
۱-۲ مقدمه.. ۱۶
بخش اول: ساختار مالکیت و تئوری ها.. ۱۸
۲-۲ ساختار مالکیت.. ۱۸
۱-۲-۲ گروه بندی مالکیت.. ۱۸
۲-۲-۲ مجزا سازی مالکیت از مدیریت.. ۱۹
۳-۲-۲ عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت.. ۲۱
۴-۲-۲…

مدیریت

تأثیر اندازه شرکت,سطح تمرکز,عدم تقارن اطلاعاتی,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.