بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی…

بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی…

بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی...

بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه۳
۱-۲ بیان مسئله۴
۱-۳ ضرورت واهمیت تحقیق۸
۱-۴ اهداف تحقیق۸
۱-۴-۱ هدف کلی۸
۱-۴-۲ اهداف جزئی۸
۱-۵ فرضیه های پژوهش۹
۱-۵-۱ فرضیه اصلی۹
۱-۵-۲ فرضیه های فرعی۹
۱-۶ تعاریف واژه ها و اصطلاحات۹
۱-۶-۱ تعاریف نظری۹
۱-۶-۱-۱ تأمین مالی۹
۱-۶-۱-۲ استقراض۹
۱-۶-۱-۳ جریان نقدینگی۱۰
۱-۶-۱-۴ استفاده از سهام رایج۱۰
۱-۶-۱-۵ بهبود عملکرد۱۰
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی۱۱
۱-۶-۲-۱ تأمین مالی۱۱
۱-۶-۲-۲ استقراض۱۱
۱-۶-۲-۳ جریان نقدینگی۱۱
۱-۶-۲-۴…

مدیریت

روشهای مختلف تأمین مالی,عملکرد شعب منتخب بانک,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.