بررسی تأثیر پیاده سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران….

بررسی تأثیر پیاده سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران….

بررسی تأثیر پیاده سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران....

بررسی تأثیر پیاده سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران….

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱
۱-۱) مقدمه۲
۱-۲) بیان مسئله۳
۱-۳) سؤالات تحقیق. ۵
۱-۴) اهمیت و ضرورت تحقیق. ۶
۱-۵) اهداف تحقیق. ۹
۱-۵-۱- هدف اصلی تحقیق. ۹
۱-۵-۲- اهداف فرعی. ۹
۱-۵-۳- هدف کاربردی.. ۱۰
۱-۶) چهارچوب نظری تحقیق. ۱۰
۱-۷) فرضیههای تحقیق. ۱۲
۱-۸) قلمرو تحقیق. ۱۳
۱-۸-۱- قلمرو مکانی تحقیق. ۱۳
۱-۸-۲- قلمرو زمانی تحقیق. ۱۳
۱-۸-۳- قلمرو موضوعی تحقیق. ۱۳
۱-۹) شرح واژهها و اصطلاحات بکار گرفته شده۱۳
۱-۹-۱- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق. ۱۳
۱-۹-۲- تعریف عملیاتی متغیرها تحقیق. ۱۶
فصل…

مدیریت

تأثیر پیاده سازی مدل EFQM,شرکت بهره برداری نفت,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.