بررسی تاثیرابزارترفیعی (تبلیغات)برخریدبیمه‌نامه‌های اتومبیل بابهره‌گیری از مدل AIDA (مطالعه موردی: نمایندگی های شرکت …

بررسی تاثیرابزارترفیعی (تبلیغات)برخریدبیمه‌نامه‌های اتومبیل بابهره‌گیری از مدل AIDA (مطالعه موردی: نمایندگی های شرکت …

بررسی تاثیرابزارترفیعی (تبلیغات)برخریدبیمه‌نامه‌های اتومبیل بابهره‌گیری از مدل AIDA (مطالعه موردی: نمایندگی های شرکت ...

بررسی تاثیرابزارترفیعی (تبلیغات)برخریدبیمه‌نامه‌های اتومبیل بابهره‌گیری از مدل AIDA (مطالعه موردی: نمایندگی های شرکت …

فهرست مطالب»
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول. کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه۳
۱-۲- بیان مسئله۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق۶
۱-۴- چارچوب نظری۶
۱-۵- سوالات تحقیق۷
۱-۶- فرضیه های تحقیق۸
۱-۶-۱- فرضیه اصلی۸
۱-۶-۲- فرضیه های فرعی۸
۱-۷- اهداف تحقیق۸
۱-۷-۱- اهداف علمی۸
۱-۷-۲- اهداف کاربردی۸
۱-۷-۳- اهداف ویژه۸
۱-۸- متغیرهای تحقیق۹
۱-۸-۱- متغیرهای مستقل۹
۱-۸-۲- متغیرهای وابسته۹
۱-۹- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق۱۰
۱-۱۰- خلاصه فصل۱۱
۱-۱۱- ساختارگزارش تحقیق۱۱
فصل دوم. ادبیات و پیشینه‌ی…

مدیریت

تاثیر ابزار ترفیعی (تبلیغات),خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل,مدل AIDA,دانلودپایان نامه,word

پاسخی بگذارید