بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییرسازمانی(مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش استان البرز)…

بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییرسازمانی(مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش استان البرز)…

بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییرسازمانی(مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش استان البرز)...

بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییرسازمانی(مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش استان البرز)…

فهرست
چکیده.. ۱
فصل اول :کلیاتتحقیق.. ۲
مقدمه.. ۳
۱-۱-بیان مسئله.. ۴
۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۷
۱-۳- اهدافتحقیق.. ۷
۱-۳-۱- هدف آرمانی.. ۷
۱-۳-۲-هدف کلی(اصلی).. ۸
۱-۳-۳- اهداف ویژه.. ۸
۱-۴- فرضیههای تحقیق.. ۸
۱-۴-۱- فرضیه اصلی.. ۸
۱-۴-۲-فرضیات فرعی.. ۸
۱-۵- سوالات تحقیق.. ۸
۱-۵-۱- سوال اصلی تحقیق.. ۸
۱-۵-۲-سوالات فرعی:.. ۹
۱-۶- مدل مفهومی تحقیق.. ۹
۱-۷- روش شناسی تحقیق.. ۹
۱-۸- روش گردآوری دادهها و ابزار جمع آوری دادهها.. ۱۰
۱-۹- جامعه آماری و روش نمونه گیری وحجم نمونه.. ۱۰
۱-۱۰- قلمرو تحقیق.. ۱۰
۱-۱۰-۱-…

مدیریت

تاثیر ارتباطات درون سازمانی,واکنش کارکنان به تغییرسازمانی,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.