بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند…

بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند…

بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند...

بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند…

فهرست مطالب صفحه
چکیده ۱
فصل اول
مقدمه ۳
۱-۱بیان مساله ۵
۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۶
۱-۳ اهداف مشخص تحقیق ۶
۱-۴ فرضیه های تحقیق ۶
۱-۵ قلمرو تحقیق ۷
۱-۵-۱ قلمرو موضوعی ۷
۱-۵-۲ قلمرو زمانی ۷
۱-۵-۳ قلمرو مکانی ۷
۱-۶ تعاریف واژگان ۷
فصل دوم ۹
مقدمه ۱۰
۱-۲ نگرشی بر تحول نام تجاری در ایران ۱۱
۲-۲ تعاریف برند ۱۱
۲-۳ معانی نام و نشان تجاری ۱۳
۲-۴ ارزش و اهمیت نام تجاری ۱۴
۲-۴-۱ ارزش نام یک نام تجاری خاص برای مصرف کننده ۱۴
۲-۴-۲ ارزش یک نام تجاری خاص برای سهامداران از نظر مالی ۱۵
۲-۵…

مدیریت

تاثیر ارزش ویژه برند,ارزیابی از بسط برند,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.