بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی…

بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی…

بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی  بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی...

بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی…

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

Contents
چکیده. ۱
۱-۱مقدمه. ۱
۱-۲ بیان مساله. ۲
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴
۱-۴ اهداف تحقیق. ۵
۱-۵ سوالات تحقیق. ۵
۱-۶ فرضیه های تحقیق. ۶
۱-۷ قلمرو تحقیق. ۶
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی. ۶
۱-۷-۲ قلمرو مکانی. ۶
۱-۷-۳ قلمرو زمانی. ۶
۱-۸ روش تحقیق. ۷
۱-۸-۱ روش و ابزار جمع آوری داده ها. ۷
۱-۸-۲ جامعه آماری و حجم نمونه. ۷
۱-۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها. ۷
۱-۹ تعریف واژه های کلیدی تحقیق. ۸
۱-۹-۱ ارزش ویژه برند. ۸
۱-۹-۲ برند داخلی. ۸
۱-۹-۳ تمایل به برند. ۸
۱-۹-۴ دانش…

مدیریت

عوامل فردی درون سازمانی,ارزش ویژه برند,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.