بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت نفت و گاز غرب در استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۲…

بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت نفت و گاز غرب در استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۲…

بررسی  شاخص های  ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت نفت و گاز غرب در استان کرمانشاه در سال 1392...

بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت نفت و گاز غرب در استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۲…

چکیده:
هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص­های ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت نفت و گاز غرب در استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۲ می­باشد.روش بررسی:روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی و ابزار گرد آوری اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه مورد مطالعه ۶۰ نفر از کارکنان (مدیران)شاغل در شرکت نفت و گاز غرب هستند که با روش سرشماری انجام شده است. داده­های بدست آمده، پس از تکمیل پرسشنامه­ها، با استفاده از نرم افزار sppss نسخه ۱۸ تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده­ها در…

مدیریت

شاخص های ارزیابی عملکردمدیران,شرکت نفت و گاز غرب,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.