بررسی ویژگی های تصویر سازی خلاق در کتابهای آموزشی (دوره دبستان)….

بررسی ویژگی های تصویر سازی خلاق در کتابهای آموزشی (دوره دبستان)….

بررسی ویژگی های تصویر سازی خلاق در کتابهای آموزشی  (دوره دبستان)....

بررسی ویژگی های تصویر سازی خلاق در کتابهای آموزشی (دوره دبستان)….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات طرح
۱-۱ بیان مسئله ۲
۱-۲ اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن ۳
۱-۳ هدف‌های تحقیق: ۴
۱-۴ فرضیه‌های تحقیق: ۴
۱-۵ چهار چوب نظری تحقیق: ۴
۱-۶ روش تحقیق: ۵
۱-۷ واژگان کلیدی: ۵
فصل دوم: تصویر سازی چیست؟ و تاثیر سواد بصری بر فرهنگ عامه
مقدمه: ۷
۲-۱ تاریخچه تصویر سازی در ایران: ۹
۲-۲ نخستین تصویرگران و نویسندگان کتابهای علمی و آموزشی: ۱۲
۲-۳ تعریف تصویرسازی و گونه های آن: ۱۶
۲-۴ تأثیر سواد بصری بر فرهنگ: ۲۰
۲-۴-۱ سوادبصری: ۲۰
۲-۴-۲…

سایر رشته های هنر

بررسی ویژگی های تصویر سازی,کتابهای آموزشی (دوره دبستان),دانلود پایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.