برنامه ریزی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر تهران

برنامه ریزی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر تهران


برنامه ریزی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر تهران به صورت   word  فایل برنامه ریزی توسعه اجتماع محلی ایرانشهر تهران به صورت word به عنوان یکی از بهترین و کامل ترین فایل درباره برنامه ریزی توسعه اجتماعی محله ایرانشهرتهران می باشد و شامل موارد زیر می باشد: فهرست مقدمه ۱- معرفی محدوده موردمطالعه و حوزه ی راهبردی محله ایرانشهر ۲- سنجش وضع موجود محله ایرانشهر ۲-۱- جایگاه محله ایرانشهر در اسناد فرادست ۲-۲-  جایگاه تاریخی محله ایرانشهر در شهر تهران ۲-۳- ساختار جمعیتی و اجتماعی محله ایرانشهر ۲-۴-  ویژگیهای اقتصادی محله ایرانشهر ۲-۵- کالبد و فعالیت در محله ایرانشهر ۲-۶- شبکه ارتباطی و دسترسی به حمل ونقل در محله ایرانشهر ۲-۷- سنجش ابعاد ذهنی ساکنان محله ایرانشهر به وسیله پرسش نامه ۲-۸- سازمان فضایی وضع موجود محله ایرانشهر ۳- مشکلیابی و فرصتیابی جهت برنامهریزی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر ۳-۱- بیانیه مشکلات محله ایرانشهر ۳-۲- شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید محله ایرانشهر با استفاده از ماتریس سوات ۴-  مطالعه تجارب جهانی و نظریات مرتب …

فنی و مهندسی

برنامه ریزی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر تهران , محله ایرانشهر تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.