تحقیق ترفندهای تبلیغی پایگاههای مسیحی

تحقیق ترفندهای تبلیغی پایگاههای مسیحی


فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : ۶ صفحه ترفندهای تبلیغی پایگاههای مسیحیمقدمهپیشرفتهای فناوری در عصر جدید سبب ظهور شیوههای جدید گردش اطلاعات و کاهش اساسی در هزینه‌های فنّاوری و ارسال اطلاعات گردیده است و نتیجه این امر، انفجار اطلاعات است.امروزه رسانهها توانستهاند به همه زوایای زندگی بشر وارد شوند و بر نوع فکر و نگرش آن‌ها تأثیر بگذارند.رسانهها به گونهای درهم آمیختهاند که توان اندیشیدن را از انسان‌ها سلب میکنند؛ به طوری که موجبات انقیاد آدمی نسبت به آنچه را که این رسانهها میگویند، فراهم آورده اند. در واقع، انسان به تعبیر مک لوهان در عصر «برون راهبر» یا «دگر راهبر» میباشد؛ چرا که در عصر ارتباطات جمعی و نفوذ این گونه رسانهها به حریم خانههای شخصی، هر کس از این وسایل ارتباطی الگو میگیرد؛ زیرا انسان اصولاً الگوپذیر است و برای اعمال و رفتار خویش به دنبال الگوها میگردد. از اینرو، به راهی میرود که از طریق این وسایل تجویز شود. بنابراین، صاحبان و طرّاحان این گونه وسایل، راهبران اندیشه و عمل انسان‌ها به شمار میآیند.(۱) در واقع، این رسانه‌ها با س …

کتاب ، جزوه

ترفندهای تبلیغی پایگاههای مسیحی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.