تحقیق در موردارتباط دست نویسی با حس حرکت در دانش آموزان کم توان ذهنی

تحقیق در موردارتباط دست نویسی با حس حرکت در دانش آموزان کم توان ذهنی

تحقیق در موردارتباط دست نویسی با حس حرکت در دانش آموزان کم توان ذهنی

فرمت فایل:وورد
 
 
تعداد صفحه:۵۴
 
 
 
 
فاطمه هداوند خانی ‘دکترهادی بهرامی ‘فاطمه بهنیا ‘
مژگان فرهبد‘دکترمسعود صالحی
 
تاریخ دریافت : ۲۵/۹/۸۵ تجد ید نظر: ۱۶/۱۱/۸۵ پذیرش نهایی: ۱۵/۱/۸۶
 
چکیده
هدف: هدف از این پژوهش بررسی ارتباط دست نویسی باحس حرکت دردانش اموزان کم توان ذهنی است.
روش:۱۲۶کم توان ذهنی اموزش پذیر(۵۳دخترو۷۳پسر) در دامنه سنی ۹تا۱۹ سال که در سال تحصیلی
۸۵-۱۳۸۴ در پایه های اول تا پنجم در مدارس استثنایی شهرری مشغول به…

سایر رشته های پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.