تحقیق در مورد مسجد

تحقیق در مورد مسجد


۵۲ صفحه word|فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۰۷ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق همانطورکه قبلاً ذکرشد، مجموع۱۵آیه درقرآن اختصاص به مسجدالحرام دارد که مجموعه آنها رامی توان به سه دسته کلی تقسیم کرد.   الف- دررابطه باتغییر قبله         ب- دررابطه با برنامه حج           ج- دررابطه باقتال وجنگ با مشرکان     الف – در رابطه با تغییر قبله : ازمجموع ۱۵آیه مربوط به مسجدالحرام سه آیه اش دررابطه باتغییرقبله است وهرسه آیه در سوره بقره قرار دارد. ازجمله درآیه۱۴۴ آمده: قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبله ترضها فول وجهک شطرالمسجدالحرام وحیث ماکنتم فولوا وجوهکم شطره وان الذین اوتوا الکتب لیعلمون أنه الحق من ربهم وماالله بغفل عما یعملون. ما توجه تورابرآسمان به انتظاروحی وتغییرقبله بنگریم البته روی توبه قبله ای که بدان خشنود شوی بگردانیم پس روی کن به طرف مسجدالحرام وشمامسلمین نیزهرکجاباشیددر نمازروی بدان جانب کنید وگروه اهل کتاب به خوبی می دانن …

 


۵۲ صفحه word|فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۰۷ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق همانطورکه قبلاً ذکرشد، مجموع۱۵آیه درقرآن اختصاص به مسجدالحرام دارد که مجموعه آنها رامی توان به سه دسته کلی تقسیم کرد.   الف- دررابطه باتغییر قبله         ب- دررابطه با برنامه حج           ج- دررابطه باقتال وجنگ با مشرکان     الف – در رابطه با تغییر قبله : ازمجموع ۱۵آیه مربوط به مسجدالحرام سه آیه اش دررابطه باتغییرقبله است وهرسه آیه در سوره بقره قرار دارد. ازجمله درآیه۱۴۴ آمده: قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبله ترضها فول وجهک شطرالمسجدالحرام وحیث ماکنتم فولوا وجوهکم شطره وان الذین اوتوا الکتب لیعلمون أنه الحق من ربهم وماالله بغفل عما یعملون. ما توجه تورابرآسمان به انتظاروحی وتغییرقبله بنگریم البته روی توبه قبله ای که بدان خشنود شوی بگردانیم پس روی کن به طرف مسجدالحرام وشمامسلمین نیزهرکجاباشیددر نمازروی بدان جانب کنید وگروه اهل کتاب به خوبی می دانن …

 


۵۲ صفحه word|فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۰۷ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق همانطورکه قبلاً ذکرشد، مجموع۱۵آیه درقرآن اختصاص به مسجدالحرام دارد که مجموعه آنها رامی توان به سه دسته کلی تقسیم کرد.   الف- دررابطه باتغییر قبله         ب- دررابطه با برنامه حج           ج- دررابطه باقتال وجنگ با مشرکان     الف – در رابطه با تغییر قبله : ازمجموع ۱۵آیه مربوط به مسجدالحرام سه آیه اش دررابطه باتغییرقبله است وهرسه آیه در سوره بقره قرار دارد. ازجمله درآیه۱۴۴ آمده: قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبله ترضها فول وجهک شطرالمسجدالحرام وحیث ماکنتم فولوا وجوهکم شطره وان الذین اوتوا الکتب لیعلمون أنه الحق من ربهم وماالله بغفل عما یعملون. ما توجه تورابرآسمان به انتظاروحی وتغییرقبله بنگریم البته روی توبه قبله ای که بدان خشنود شوی بگردانیم پس روی کن به طرف مسجدالحرام وشمامسلمین نیزهرکجاباشیددر نمازروی بدان جانب کنید وگروه اهل کتاب به خوبی می دانن …

 

عمومی و آزاد

filesell, تحقیق , مقاله, فروشگاه فایل, فایل سل, تحقیق درباره مسجد