تحقیق در مورد نقش زن در زمینه سازی ظهور

تحقیق در مورد نقش زن در زمینه سازی ظهور


۲۹ صفحه word|فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۰۷ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق تهاجم فرهنگی یکی از راه‌های مؤثر دشمنان برای سلطه بر کشورهای اسلامی، تسلط فرهنگی است که دشمن از تمامی ابزارهای خود برای تخلیه فکری و فرهنگی جامعه، خصوصاً جوانان بهره می‌جوید. از مهم‌ترین عوامل تهاجم فرهنگی غرب، تغییر شناخت‌ها و باورها، دگرگونی ارزش‌ها و گرایش‌هاست که در پی آن، رفتارها و کردارها نیز تغییر خواهد کرد. [۸۵] این در حالی است که غرب، خود گرفتار بحران فرهنگی است و به جای حق، انسان را جانشین ساخته و قانون را جای‌گزین دین نموده و به جای ارزش‌های الهی، اصالت سود و ترّقی مذهب را به اخلاق و هدونیسم (لذت‌جویی و لذت‌گرایی) تبدیل نموده است. [۸۶] یکی از اهداف دشمن، مبارزه با فرهنگ انتظار می‌باشد؛ چرا که به تأثیر آن بر افکار، عقاید و رفتار مردم پی‌برده است. هم اکنون دشمن با حربه‌های مختلف درصدد مبارزه با اسلام برآمده و به علت تأثیر شگرف اعتقاد مهدوی، به مبارزه اساسی با این تفکر در سطح جهانی پرداخته و ت …

 


۲۹ صفحه word|فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۰۷ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق تهاجم فرهنگی یکی از راه‌های مؤثر دشمنان برای سلطه بر کشورهای اسلامی، تسلط فرهنگی است که دشمن از تمامی ابزارهای خود برای تخلیه فکری و فرهنگی جامعه، خصوصاً جوانان بهره می‌جوید. از مهم‌ترین عوامل تهاجم فرهنگی غرب، تغییر شناخت‌ها و باورها، دگرگونی ارزش‌ها و گرایش‌هاست که در پی آن، رفتارها و کردارها نیز تغییر خواهد کرد. [۸۵] این در حالی است که غرب، خود گرفتار بحران فرهنگی است و به جای حق، انسان را جانشین ساخته و قانون را جای‌گزین دین نموده و به جای ارزش‌های الهی، اصالت سود و ترّقی مذهب را به اخلاق و هدونیسم (لذت‌جویی و لذت‌گرایی) تبدیل نموده است. [۸۶] یکی از اهداف دشمن، مبارزه با فرهنگ انتظار می‌باشد؛ چرا که به تأثیر آن بر افکار، عقاید و رفتار مردم پی‌برده است. هم اکنون دشمن با حربه‌های مختلف درصدد مبارزه با اسلام برآمده و به علت تأثیر شگرف اعتقاد مهدوی، به مبارزه اساسی با این تفکر در سطح جهانی پرداخته و ت …

 


۲۹ صفحه word|فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۰۷ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق تهاجم فرهنگی یکی از راه‌های مؤثر دشمنان برای سلطه بر کشورهای اسلامی، تسلط فرهنگی است که دشمن از تمامی ابزارهای خود برای تخلیه فکری و فرهنگی جامعه، خصوصاً جوانان بهره می‌جوید. از مهم‌ترین عوامل تهاجم فرهنگی غرب، تغییر شناخت‌ها و باورها، دگرگونی ارزش‌ها و گرایش‌هاست که در پی آن، رفتارها و کردارها نیز تغییر خواهد کرد. [۸۵] این در حالی است که غرب، خود گرفتار بحران فرهنگی است و به جای حق، انسان را جانشین ساخته و قانون را جای‌گزین دین نموده و به جای ارزش‌های الهی، اصالت سود و ترّقی مذهب را به اخلاق و هدونیسم (لذت‌جویی و لذت‌گرایی) تبدیل نموده است. [۸۶] یکی از اهداف دشمن، مبارزه با فرهنگ انتظار می‌باشد؛ چرا که به تأثیر آن بر افکار، عقاید و رفتار مردم پی‌برده است. هم اکنون دشمن با حربه‌های مختلف درصدد مبارزه با اسلام برآمده و به علت تأثیر شگرف اعتقاد مهدوی، به مبارزه اساسی با این تفکر در سطح جهانی پرداخته و ت …

 

علوم انسانی

دانلود مقاله, دانلود تحقیق, فایل, فایل سل,زمینه سازی ظهور, نقش زن

  • نقش زن در زمینه سازی ظهور
  • نقش زنان در زمینه سازی ظهور
  • نقش زنان در زمینه سازی برای ظهور امام زمان