تحقیق در مورد نیاز انسان به دین (صword78)

تحقیق در مورد نیاز انسان به دین (صword78)

تحقیق در مورد  نیاز انسان به دین  (صword78)

تحقیق در مورد نیاز انسان به دین (صword78)

انسان قادر است چنان آگاهیهای خود را وسعت دهد که همه عالم هستی را شامل گردد این یکی از ویژگیهای انسان است که درمسیر او بسوی کمال موثراست اما قدرت علم آموزی تنها عامل درخود سازی نیست این توانائی باعث می شود که انسان قادر گردد خود را بشناسد و جهان هستی را تفسیر کند هر چه انسان بیشتر از این قدرت خود استفاده نماید و بیشتر تلاش کند آگاهیهای بیشتری را بدست آورده و افق وسیعتری را برای عمل در اختیار خواهد داشت .
اما خود سازی به تلاش نیازمند است وهر…

الاهیات

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.