تحقیق پروتئین های مثوک حرارتی

تحقیق پروتئین های مثوک حرارتی

تحقیق پروتئین های مثوک حرارتی

تحقیق پروتئین های مثوک حرارتی

پروتئین های مثوک حرارتی ۳
حرارت اپتیمم ۳
حرارت لتال ۴
ترموتولورانس ۴
چاپرون ها ۴
فیلوژنتیکی ۹
کینتیک سنتز HSP به دنبال شوک حرارتی ۲۰
نتایج حاصل از بررسی بطور خلاصه ۴۱
القای نیم حرارتی رگولون سیگما ۳۲ در اکولی ۴۴
عملکرد القا حرارتی رگولون سیگما ۲۴ ۴۷
چگونگی انتقال این سیگنال به سیتوپلاسم ۴۹
ژن های کلاس I 50
گروه II 51
گروه سوم ژن ها ۵۱
نتیجه و بحث ۵۲
منابع Refrences 54
 
 
 
 
Heat shock proteins ( HSPs)
پروتئین های مثوک حرارتی
همانطور که می دانید یک دسته از…

تحقیق پروتئین های مثوک حرارتی

تحقیق پروتئین های مثوک حرارتی

پروتئین های مثوک حرارتی ۳
حرارت اپتیمم ۳
حرارت لتال ۴
ترموتولورانس ۴
چاپرون ها ۴
فیلوژنتیکی ۹
کینتیک سنتز HSP به دنبال شوک حرارتی ۲۰
نتایج حاصل از بررسی بطور خلاصه ۴۱
القای نیم حرارتی رگولون سیگما ۳۲ در اکولی ۴۴
عملکرد القا حرارتی رگولون سیگما ۲۴ ۴۷
چگونگی انتقال این سیگنال به سیتوپلاسم ۴۹
ژن های کلاس I 50
گروه II 51
گروه سوم ژن ها ۵۱
نتیجه و بحث ۵۲
منابع Refrences 54
 
 
 
 
Heat shock proteins ( HSPs)
پروتئین های مثوک حرارتی
همانطور که می دانید یک دسته از…

تحقیق پروتئین های مثوک حرارتی

تحقیق پروتئین های مثوک حرارتی

پروتئین های مثوک حرارتی ۳
حرارت اپتیمم ۳
حرارت لتال ۴
ترموتولورانس ۴
چاپرون ها ۴
فیلوژنتیکی ۹
کینتیک سنتز HSP به دنبال شوک حرارتی ۲۰
نتایج حاصل از بررسی بطور خلاصه ۴۱
القای نیم حرارتی رگولون سیگما ۳۲ در اکولی ۴۴
عملکرد القا حرارتی رگولون سیگما ۲۴ ۴۷
چگونگی انتقال این سیگنال به سیتوپلاسم ۴۹
ژن های کلاس I 50
گروه II 51
گروه سوم ژن ها ۵۱
نتیجه و بحث ۵۲
منابع Refrences 54
 
 
 
 
Heat shock proteins ( HSPs)
پروتئین های مثوک حرارتی
همانطور که می دانید یک دسته از…

شیمی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.