تحلیل اجتماعی خیابان احمدآباد مشهد- مجید نظری

تحلیل اجتماعی خیابان احمدآباد مشهد- مجید نظری


نوع فایل : word  –   powerpoint  –    مرور سوابق ومطالعات صورت گرفته در خصوص تبیین شیوه ها و روش های بررسی وتحلیل ابعاد ومولفه های طراحی شهری یک حوزه به طرق مختلفی امکان پذیر است. دسته بندی قدیمی ورایج به مطالعات طراحی شهری در چهارحوزه سازمان فضایی ، سازمان عملکردی ، سازمان ادراکی وسازمان بصری می پردازد. همچنین برخی از تجارب طراحی شهری در زمینه شناخت و تحلیل ابعاد چهارگانه زیست بوم ، منظرعینی ، منظرذهنی وعملکرد در محیط شهری مطرح شده اند(بهزادفر، ۱۳۸۵). کارمونا و همکارانش (۲۰۰۷) در کتاب «مکانهای عمومی – فضاهای شهری» به تحلیل جامعی از مولفه ها وجنبه های کیفیت محیطی پرداخته اند. در این کتاب ، هشت مؤلفه به عنوان ابعاد محیطی/ طراحی شهری شامل: فضایی، زمینه­ای، اجتماعی، پایداری، ادراکی، بصری، ریخت شناسی و کارکردی معرفی شده است. آنها در جای دیگر بعد زمانی را نیز با سایر مؤلفه­های طراحی می­آمیزند. برخی از صاحب­نظران عوامل مذکور را به سه گروه زیست محیطی، زیبایی شناختی ـ تجربی و کارکردی خلاصه کرده­اند منابع بحرینی،سیدحسین ،۱۳۸۲،فرایند …


نوع فایل : word  –   powerpoint  –    مرور سوابق ومطالعات صورت گرفته در خصوص تبیین شیوه ها و روش های بررسی وتحلیل ابعاد ومولفه های طراحی شهری یک حوزه به طرق مختلفی امکان پذیر است. دسته بندی قدیمی ورایج به مطالعات طراحی شهری در چهارحوزه سازمان فضایی ، سازمان عملکردی ، سازمان ادراکی وسازمان بصری می پردازد. همچنین برخی از تجارب طراحی شهری در زمینه شناخت و تحلیل ابعاد چهارگانه زیست بوم ، منظرعینی ، منظرذهنی وعملکرد در محیط شهری مطرح شده اند(بهزادفر، ۱۳۸۵). کارمونا و همکارانش (۲۰۰۷) در کتاب «مکانهای عمومی – فضاهای شهری» به تحلیل جامعی از مولفه ها وجنبه های کیفیت محیطی پرداخته اند. در این کتاب ، هشت مؤلفه به عنوان ابعاد محیطی/ طراحی شهری شامل: فضایی، زمینه­ای، اجتماعی، پایداری، ادراکی، بصری، ریخت شناسی و کارکردی معرفی شده است. آنها در جای دیگر بعد زمانی را نیز با سایر مؤلفه­های طراحی می­آمیزند. برخی از صاحب­نظران عوامل مذکور را به سه گروه زیست محیطی، زیبایی شناختی ـ تجربی و کارکردی خلاصه کرده­اند منابع بحرینی،سیدحسین ،۱۳۸۲،فرایند …


نوع فایل : word  –   powerpoint  –    مرور سوابق ومطالعات صورت گرفته در خصوص تبیین شیوه ها و روش های بررسی وتحلیل ابعاد ومولفه های طراحی شهری یک حوزه به طرق مختلفی امکان پذیر است. دسته بندی قدیمی ورایج به مطالعات طراحی شهری در چهارحوزه سازمان فضایی ، سازمان عملکردی ، سازمان ادراکی وسازمان بصری می پردازد. همچنین برخی از تجارب طراحی شهری در زمینه شناخت و تحلیل ابعاد چهارگانه زیست بوم ، منظرعینی ، منظرذهنی وعملکرد در محیط شهری مطرح شده اند(بهزادفر، ۱۳۸۵). کارمونا و همکارانش (۲۰۰۷) در کتاب «مکانهای عمومی – فضاهای شهری» به تحلیل جامعی از مولفه ها وجنبه های کیفیت محیطی پرداخته اند. در این کتاب ، هشت مؤلفه به عنوان ابعاد محیطی/ طراحی شهری شامل: فضایی، زمینه­ای، اجتماعی، پایداری، ادراکی، بصری، ریخت شناسی و کارکردی معرفی شده است. آنها در جای دیگر بعد زمانی را نیز با سایر مؤلفه­های طراحی می­آمیزند. برخی از صاحب­نظران عوامل مذکور را به سه گروه زیست محیطی، زیبایی شناختی ـ تجربی و کارکردی خلاصه کرده­اند منابع بحرینی،سیدحسین ،۱۳۸۲،فرایند …

عمومی و آزاد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.