-تحلیل رفتاری خیابان سجاد

-تحلیل رفتاری خیابان سجاد


فرمت : word -powerpoint – pdf صفحه : ۴۰  مقدمه : فضاهای شهری بستر ارتباطات و تعاملات اجتماعی شهروندان می باشد. بنابراین ساماندهی این فضاها باعث حضور مثبت افراد در فضاهای شهری و در نتیجه ارتقا و تقویت سطح تعاملات و روابط اجتماعی میان افراد جامعه می شود. فضاهای مطلوب شهری امکان حضور بیشتر شهروندان در فضا را فراهم می آورد و دارای ابعاد انسانی و کالبدی مطلوب هستند( عباس زادگان ، ۱۳۸۴،۷۵) برای شناخت و درک بهتر نقش محیط ساخته شده در زندگی انسان، درک چگونگی محیط و چیستی رفتار انسان، یعنی فهم چیستی معنای محیط، کاری ضروری است(لنگ به نقل از پاکزاد ، ۱۳۸۵…) رفتار انسان را بدون پیوند با یک نظام اجتماعی نمی توان فهمید و یک فرهنگ بدون بازگشت به محیط زمینی یا جغرافیایی آن، شناختنی نیست(همان…) رفتار انسان تحت تأثیر عواملی چون عوامل فیزیکی محیط ، داده های نمادین، داده های طراحی و روح محیط قرار دارد. به طور متقابل انسان نیز با رفتار خود که ناشی از جنبه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و شخصیتی است بر محیط تأثیر می گذارد و آن را در جهت ارضای نیازهای فیزیولوژیک و اجتماعی خود دگرگون کرده، فضا را سازما …


فرمت : word -powerpoint – pdf صفحه : ۴۰  مقدمه : فضاهای شهری بستر ارتباطات و تعاملات اجتماعی شهروندان می باشد. بنابراین ساماندهی این فضاها باعث حضور مثبت افراد در فضاهای شهری و در نتیجه ارتقا و تقویت سطح تعاملات و روابط اجتماعی میان افراد جامعه می شود. فضاهای مطلوب شهری امکان حضور بیشتر شهروندان در فضا را فراهم می آورد و دارای ابعاد انسانی و کالبدی مطلوب هستند( عباس زادگان ، ۱۳۸۴،۷۵) برای شناخت و درک بهتر نقش محیط ساخته شده در زندگی انسان، درک چگونگی محیط و چیستی رفتار انسان، یعنی فهم چیستی معنای محیط، کاری ضروری است(لنگ به نقل از پاکزاد ، ۱۳۸۵…) رفتار انسان را بدون پیوند با یک نظام اجتماعی نمی توان فهمید و یک فرهنگ بدون بازگشت به محیط زمینی یا جغرافیایی آن، شناختنی نیست(همان…) رفتار انسان تحت تأثیر عواملی چون عوامل فیزیکی محیط ، داده های نمادین، داده های طراحی و روح محیط قرار دارد. به طور متقابل انسان نیز با رفتار خود که ناشی از جنبه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و شخصیتی است بر محیط تأثیر می گذارد و آن را در جهت ارضای نیازهای فیزیولوژیک و اجتماعی خود دگرگون کرده، فضا را سازما …


فرمت : word -powerpoint – pdf صفحه : ۴۰  مقدمه : فضاهای شهری بستر ارتباطات و تعاملات اجتماعی شهروندان می باشد. بنابراین ساماندهی این فضاها باعث حضور مثبت افراد در فضاهای شهری و در نتیجه ارتقا و تقویت سطح تعاملات و روابط اجتماعی میان افراد جامعه می شود. فضاهای مطلوب شهری امکان حضور بیشتر شهروندان در فضا را فراهم می آورد و دارای ابعاد انسانی و کالبدی مطلوب هستند( عباس زادگان ، ۱۳۸۴،۷۵) برای شناخت و درک بهتر نقش محیط ساخته شده در زندگی انسان، درک چگونگی محیط و چیستی رفتار انسان، یعنی فهم چیستی معنای محیط، کاری ضروری است(لنگ به نقل از پاکزاد ، ۱۳۸۵…) رفتار انسان را بدون پیوند با یک نظام اجتماعی نمی توان فهمید و یک فرهنگ بدون بازگشت به محیط زمینی یا جغرافیایی آن، شناختنی نیست(همان…) رفتار انسان تحت تأثیر عواملی چون عوامل فیزیکی محیط ، داده های نمادین، داده های طراحی و روح محیط قرار دارد. به طور متقابل انسان نیز با رفتار خود که ناشی از جنبه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و شخصیتی است بر محیط تأثیر می گذارد و آن را در جهت ارضای نیازهای فیزیولوژیک و اجتماعی خود دگرگون کرده، فضا را سازما …

عمومی و آزاد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.