تحلیل فضای شهری-خیابان سعدی_آرمان قم قلعه

تحلیل فضای شهری-خیابان سعدی_آرمان قم قلعه


تعداد صفحات : 34 نوع فایل : powerpoint طرح مسئاله: کالبد و فضا دو سوی یک معادله هستند که در نهایت به فضای شهری می انجامد. کالبد چیزی است که فضا را می سازد و با نبود آن فضا معنای خود را از دست می دهد و فضا به مانند ظرفی است که از هویت مستقل برخوردار است و کالبد جزئی از اجزای آن است. برای هریک ازاین دو مولفه باید بصورت هماهنگ فکر شود ونتیجه درقالب یک طرح ارائه گردد. ضرورت مسأله : درک نحوه اثرگذاری کالبد و فضا بر ذهنیت افراد اثر می گذارد و به بهبود تصمیمات و برنامه های طراحانه در فضاهای شهری خواهد انجامید. کالبد فضای شهری تأثیری غیرقابل انکار بر ذهنیت فرد از فضای شهری می گذارد. کالبد فضای شهری حاوی و نگهدارنده ی خاطراتی است که برای افراد در این فضا روی می دهد. …


تعداد صفحات : 34 نوع فایل : powerpoint طرح مسئاله: کالبد و فضا دو سوی یک معادله هستند که در نهایت به فضای شهری می انجامد. کالبد چیزی است که فضا را می سازد و با نبود آن فضا معنای خود را از دست می دهد و فضا به مانند ظرفی است که از هویت مستقل برخوردار است و کالبد جزئی از اجزای آن است. برای هریک ازاین دو مولفه باید بصورت هماهنگ فکر شود ونتیجه درقالب یک طرح ارائه گردد. ضرورت مسأله : درک نحوه اثرگذاری کالبد و فضا بر ذهنیت افراد اثر می گذارد و به بهبود تصمیمات و برنامه های طراحانه در فضاهای شهری خواهد انجامید. کالبد فضای شهری تأثیری غیرقابل انکار بر ذهنیت فرد از فضای شهری می گذارد. کالبد فضای شهری حاوی و نگهدارنده ی خاطراتی است که برای افراد در این فضا روی می دهد. …


تعداد صفحات : 34 نوع فایل : powerpoint طرح مسئاله: کالبد و فضا دو سوی یک معادله هستند که در نهایت به فضای شهری می انجامد. کالبد چیزی است که فضا را می سازد و با نبود آن فضا معنای خود را از دست می دهد و فضا به مانند ظرفی است که از هویت مستقل برخوردار است و کالبد جزئی از اجزای آن است. برای هریک ازاین دو مولفه باید بصورت هماهنگ فکر شود ونتیجه درقالب یک طرح ارائه گردد. ضرورت مسأله : درک نحوه اثرگذاری کالبد و فضا بر ذهنیت افراد اثر می گذارد و به بهبود تصمیمات و برنامه های طراحانه در فضاهای شهری خواهد انجامید. کالبد فضای شهری تأثیری غیرقابل انکار بر ذهنیت فرد از فضای شهری می گذارد. کالبد فضای شهری حاوی و نگهدارنده ی خاطراتی است که برای افراد در این فضا روی می دهد. …

عمومی و آزاد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.