تدفین دوره اشکانیان+اشکانیان

تدفین دوره اشکانیان+اشکانیان


  در این محصول ۲ کتاب با عناوین تدفین اشکانیان  19 ص pdf و اشکانیان ۱۲۰ ص می باشد. خلاصه:دوره اشکانی به دلیل دوران طولانی امپراطوری ،گستردگی وسعت زیاد قلمرو حکومتی و وجود مذاهب مختلف ،شیوههای متنوعی جهت دفن اجساد وجود داشته است. تاکنون گورستانهای متعدی از این دوره با شیوههای متفاوتتدفین از قبیل :قبور خمرهای ، سردابهای ، گور معبد ، تابوتی ، چاهی ، مکعب مستطیل ، گودالهای ساده و سنگ چیندر نقاط مختلف داخل و خارج ایران کشف و حفاری شده است. در بخش شمال شرق فلات مرکزی ایران و بخصوص دراستان تهران به دلیل عدم انجام بررسیهای علمی و کاوشهای باستان شناسی ، هیچ گونه اطلاعی از وضعیت تاریخی وباستان شناسی این بخش از فلات مرکزی ایران وبخصوص شیوههای تدفین در دوره اشکانی وجود نداشت.با انجام دوفصل کاوش در محوطه ولیران در شرق استان تهران گورستانی با تعدادی گور و شیوه های مختلف تدفین کشف وشناسایی گردید که با مطالعه اولیه آنها ،اطلاعات مفید و ا …


  در این محصول ۲ کتاب با عناوین تدفین اشکانیان  19 ص pdf و اشکانیان ۱۲۰ ص می باشد. خلاصه:دوره اشکانی به دلیل دوران طولانی امپراطوری ،گستردگی وسعت زیاد قلمرو حکومتی و وجود مذاهب مختلف ،شیوههای متنوعی جهت دفن اجساد وجود داشته است. تاکنون گورستانهای متعدی از این دوره با شیوههای متفاوتتدفین از قبیل :قبور خمرهای ، سردابهای ، گور معبد ، تابوتی ، چاهی ، مکعب مستطیل ، گودالهای ساده و سنگ چیندر نقاط مختلف داخل و خارج ایران کشف و حفاری شده است. در بخش شمال شرق فلات مرکزی ایران و بخصوص دراستان تهران به دلیل عدم انجام بررسیهای علمی و کاوشهای باستان شناسی ، هیچ گونه اطلاعی از وضعیت تاریخی وباستان شناسی این بخش از فلات مرکزی ایران وبخصوص شیوههای تدفین در دوره اشکانی وجود نداشت.با انجام دوفصل کاوش در محوطه ولیران در شرق استان تهران گورستانی با تعدادی گور و شیوه های مختلف تدفین کشف وشناسایی گردید که با مطالعه اولیه آنها ،اطلاعات مفید و ا …


  در این محصول ۲ کتاب با عناوین تدفین اشکانیان  19 ص pdf و اشکانیان ۱۲۰ ص می باشد. خلاصه:دوره اشکانی به دلیل دوران طولانی امپراطوری ،گستردگی وسعت زیاد قلمرو حکومتی و وجود مذاهب مختلف ،شیوههای متنوعی جهت دفن اجساد وجود داشته است. تاکنون گورستانهای متعدی از این دوره با شیوههای متفاوتتدفین از قبیل :قبور خمرهای ، سردابهای ، گور معبد ، تابوتی ، چاهی ، مکعب مستطیل ، گودالهای ساده و سنگ چیندر نقاط مختلف داخل و خارج ایران کشف و حفاری شده است. در بخش شمال شرق فلات مرکزی ایران و بخصوص دراستان تهران به دلیل عدم انجام بررسیهای علمی و کاوشهای باستان شناسی ، هیچ گونه اطلاعی از وضعیت تاریخی وباستان شناسی این بخش از فلات مرکزی ایران وبخصوص شیوههای تدفین در دوره اشکانی وجود نداشت.با انجام دوفصل کاوش در محوطه ولیران در شرق استان تهران گورستانی با تعدادی گور و شیوه های مختلف تدفین کشف وشناسایی گردید که با مطالعه اولیه آنها ،اطلاعات مفید و ا …

عمومی و آزاد

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.