تصاویرکمکی طراحی نما

تصاویرکمکی طراحی نما


    محتویات     1.آرشیونماهای شهری (آپارتمان مسکونی اداری) ۲.آرشیو نماهای خلاق برنده مسابقات معماری ۳.آرشیو الگوبرداری طراحی جزئیات معماری (آجرچینی /پنجره ودر ورودی/رنگ / مصالح و… ۴.آرشیو دیتیل های اجرایی آپارتمانی (در پنجره و نرده) ۵.آرشیو نماهای منتخب کمیته نمای شهرداری سالهای( ۹۴_۹۵_۹۶) ۶.آرشیو نمونه نماهای مردودی و غیر قابل تایید در شهرداری   آرشیونماهای منتخب کمیته نمای شهرداری در سال های   94_95_ 96       …


    محتویات     1.آرشیونماهای شهری (آپارتمان مسکونی اداری) ۲.آرشیو نماهای خلاق برنده مسابقات معماری ۳.آرشیو الگوبرداری طراحی جزئیات معماری (آجرچینی /پنجره ودر ورودی/رنگ / مصالح و… ۴.آرشیو دیتیل های اجرایی آپارتمانی (در پنجره و نرده) ۵.آرشیو نماهای منتخب کمیته نمای شهرداری سالهای( ۹۴_۹۵_۹۶) ۶.آرشیو نمونه نماهای مردودی و غیر قابل تایید در شهرداری   آرشیونماهای منتخب کمیته نمای شهرداری در سال های   94_95_ 96       …


    محتویات     1.آرشیونماهای شهری (آپارتمان مسکونی اداری) ۲.آرشیو نماهای خلاق برنده مسابقات معماری ۳.آرشیو الگوبرداری طراحی جزئیات معماری (آجرچینی /پنجره ودر ورودی/رنگ / مصالح و… ۴.آرشیو دیتیل های اجرایی آپارتمانی (در پنجره و نرده) ۵.آرشیو نماهای منتخب کمیته نمای شهرداری سالهای( ۹۴_۹۵_۹۶) ۶.آرشیو نمونه نماهای مردودی و غیر قابل تایید در شهرداری   آرشیونماهای منتخب کمیته نمای شهرداری در سال های   94_95_ 96       …

فنی و مهندسی

طراحی نما, نماهای منتخب شهرداری, نمونه نما, مسابقات معماری, کمیته نمای شهرداری, آرشیو دیتیل های اجرایی آپارتمانی (در پنجره و نرده) , آجرچینی آر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.