تعیین ضخامت سنگ فرش

تعیین ضخامت سنگ فرش

تعیین ضخامت سنگ فرش

تعیین ضخامت سنگ فرش

برای تعیین ضخامت مؤثر سنگفرش پیاده روی موجود بر حسب ضخامت HMA، یک یا چند ضریب تبدیل باید یافت شود. اگر پیاده روی موجود عمق کامل باشد، روش ۱، بر اساس شاخص سرویس دهی موجود (PSI)روی موجود، می تواند برای تعیین ضریب تبدیل بکار برود در غیر اینصورت، روش ۲ بر اساس شرایط فردی هر لایه، باید بکار برود تا ضریب تبدیل هر لایه مشخص گردد.
روش۱: شکل ۱۳.۲ ضرایب تبدیل C را برای پیاده روهای آسفالت با عمق کامل بر اساس پیاده رویی موجود در زمان over layرا می دهد، دو منحنی در…

روان شناسی

روانشناسی_معماری,تعیین ضخامت سنگ فرش,مقاله,تحقیق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.