جدول سطوح کاربری طرح‌هادی روستای فونش‌آباد وضع موجود و پیشنهادی

جدول سطوح کاربری طرح‌هادی روستای فونش‌آباد وضع موجود و پیشنهادی

جدول سطوح کاربری طرح‌هادی روستای فونش‌آباد وضع موجود و پیشنهادی

فرمت فایل:وورد
 
تعدادصفحه:۱۴
 
 
 
 
۸- معیارها و ظوابط کلی طراحی کالبدی روستا :
ـ به حداقل رسانیدن تخریب در مرحله کنونی
ـ تداوم توسعه کالبدی در جهت انسجام و یکپارچه‌ای روستا
ـ رعایت استفاده از زمین‌های مناسب جهت توسعه روستا براساس مطالعات گذشته
ـ ممکن ساختن حداثر استفاده از شبکه عبئر و مرور فعلی
ـ محدود کردن روستا و جلوگیری از رشد و توسعه بیرویه با بهره گیری از عوامل محدود کننده موجود و استفاده از فضاهای خالی و پرت
ـ…

آمار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.