جزوه خلاصه شیمی آلی ۳ انتشارات دانشگاه پیام نور

جزوه خلاصه شیمی آلی ۳ انتشارات دانشگاه پیام نور

جزوه خلاصه شیمی آلی ۳ انتشارات دانشگاه پیام نور


جزوه خلاصه شیمی آلی ۳ انتشارات دانشگاه پیام نور  در قالب فایل پی دی اف در ۱۳۳ اسلاید فھرست : ۱ -آریل ھالیدھا ۲ -فنولھا ۳ -پلیمرھای پلیمرھای سنتزی ۴ -رنگھای آلی ۵ -کربوھیدراتھا ۶ -آمینواسیدھا  7 – نوکلئیک اسیدھا ۸ -لیپیدھا  …

جزوه خلاصه شیمی آلی ۳ انتشارات دانشگاه پیام نور


جزوه خلاصه شیمی آلی ۳ انتشارات دانشگاه پیام نور  در قالب فایل پی دی اف در ۱۳۳ اسلاید فھرست : ۱ -آریل ھالیدھا ۲ -فنولھا ۳ -پلیمرھای پلیمرھای سنتزی ۴ -رنگھای آلی ۵ -کربوھیدراتھا ۶ -آمینواسیدھا  7 – نوکلئیک اسیدھا ۸ -لیپیدھا  …

جزوه خلاصه شیمی آلی ۳ انتشارات دانشگاه پیام نور


جزوه خلاصه شیمی آلی ۳ انتشارات دانشگاه پیام نور  در قالب فایل پی دی اف در ۱۳۳ اسلاید فھرست : ۱ -آریل ھالیدھا ۲ -فنولھا ۳ -پلیمرھای پلیمرھای سنتزی ۴ -رنگھای آلی ۵ -کربوھیدراتھا ۶ -آمینواسیدھا  7 – نوکلئیک اسیدھا ۸ -لیپیدھا  …

علوم پایه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.