حل عددی معادلات غیرخطی به روش بیرستو(Bairstow) برای عامل های درجه دوم

حل عددی معادلات غیرخطی به روش بیرستو(Bairstow) برای عامل های درجه دوم

در محاسبات عددی برای بدست آوردن ریشه های معادله  f(x)=0 روش های مختلفی مانند نصف کردن، سکانت، نیوتن و … وجود دارد که ویژگی عمومی برای این روش ها این است که خود تابع مدنظر قرار نمی گیرد. اما بعضی از روش ها مانند روش بیرستو، ویژگی های خود تابع نیز مد نظر قرار می گیرد. برای استفاده از روش بیرستو، باید معادله مورد نظر به صورت غیرخطی، با ضرایب غیرحقیقی که ریشه های آن می توانند حقیقی یا موهومی باشند. در این فایل از روش بیرستو برای حل معادلات با درجه های مختلف استفاده شده است، این روش به طور کامل شریح شده و یک برنامه کامپیوتری به زبان ++C برای حل معادلات از این روش نوشته شده است که به طور کامل توضیح داده شده است. کد مورد نظر حدود ۸۰ خط و فایل مورد نظر به صورت pdf و شامل ۱۵ صفحه می باشد. فهرست مطالب این فایل به صورت زیر است.   مقدمه روش حل کد برنامه نویسی نتیجه گیری ضمیمه مراجع عکس بارگزاری شده نتیجه حل کد کامپیوتری برای معادله X4-5X3+13X2-19X+10=0 است که طبق شکل دو ریشه عددی و دو ریشه موهومی به دست آمده است که کاملا صحیح است. …

فنی و مهندسی

حل عددی معادلات غیرخطی,ریشه یابی,بیرستو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.