دادخواست ارتشاء ربا و کلاهبرداری

    بسمه تعالی                                                  ۲۵۶

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان “نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم”

 

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       عالماً وعامداً با مذاکره ومعاونت درارتشاءموجبات تحقق این جرم رافراهم کرده‌اند. فلذا با عنایت به ادله اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و یا شهادت شهود می‌باشد ،تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام  معاونت درارتشاء به استناد ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب عبارت از       می‌باشد.

 

با تشکر و سپاس فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی

 

 

 

الف)شماره و تاریخ ثبت شکوائیه

شماره

تاریخ

شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب                       رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی وسمت مقام ارجاع کننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

ب) عیناً جهت ۱: اخذ ادله شاکی ،۲: انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین وصورتمجلس نمودن  اظهارات آنان و۳:اخذ اظهارات شهود ومطلعین  و      به کلانتری شماره       ارسال می‌گردد.

سرپرست/دادیار/بازپرس شعبه      دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان     

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان“نام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم”                                                                               ۲۶۰

 

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

درتاریخ      آقای/آقایان-خانم/خانم ها     فرزند     به نشانی     بابکاربردن مانورها وشیوه های متقلبانه وازراه حیله وتقلب وداشتن امکانات واختیارات واهی”ذکر موارداموالی که موضوع کلاهبرداری قرارگرفته است”خارج کرده‌اند.با عنایت به ادله اینجانب که عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود می‌باشند ، تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام کلاهبرداری به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت      می‌باشد.

 

با تشکر و سپاس فراوان

“نام ونام خانوادگی شاکی”

 

 

 

الف)شماره و تاریخ ثبت شکوائیه

شماره

تاریخ

شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب                       رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی وسمت مقام ارجاع کننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

ب) عیناً جهت ۱: اخذ ادله شاکی ،۲: انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین وصورتمجلس نمودن  اظهارات آنان  و۳:اخذ اظهارات شهود ومطلعین  و     به کلانتری شماره       ارسال می‌گردد.

سرپرست/دادیار/بازپرس شعبه      دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان      

 

 

 باسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان“نام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم”                                                                               ۲۶۰

 

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

درتاریخ      آقای/آقایان-خانم/خانم ها     فرزند     به نشانی     بابکاربردن مانورها وشیوه های متقلبانه وازراه حیله وتقلب وداشتن امکانات واختیارات واهی”ذکر موارداموالی که موضوع کلاهبرداری قرارگرفته است”خارج کرده‌اند.با عنایت به ادله اینجانب که عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود می‌باشند ، تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام کلاهبرداری به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت      می‌باشد.

 

با تشکر و سپاس فراوان

“نام ونام خانوادگی شاکی”

 

 

 

الف)شماره و تاریخ ثبت شکوائیه

شماره

تاریخ

شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب                       رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی وسمت مقام ارجاع کننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

ب) عیناً جهت ۱: اخذ ادله شاکی ،۲: انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین وصورتمجلس نمودن  اظهارات آنان  و۳:اخذ اظهارات شهود ومطلعین  و     به کلانتری شماره       ارسال می‌گردد.

سرپرست/دادیار/بازپرس شعبه      دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان      

 

 

 

 

    بسمه تعالی                                                  ۱۰۳۱

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان “نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم”

 

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       درقالب نوعی توافق بیع/قرض/صلح جنسی راباشرط اضافه باهمان جنسی مکیل/موزون معامله کرده وبدین وسیله ثروت نامشروع به دست آورده ‌اند ، فلذا با عنایت به ادله اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و یا شهادت شهود می‌باشد ،تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به  “اتهام ربا خواری” به استناد ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب عبارت از       می‌باشد.

 

با تشکر و سپاس فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی

 

 

 

الف)شماره و تاریخ ثبت شکوائیه

شماره

تاریخ

شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب                       رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی وسمت مقام ارجاع کننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

ب) عیناً جهت ۱: اخذ ادله شاکی ،۲: انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین وصورتمجلس نمودن  اظهارات آنان  و۳: اخذ اظهارات شهودومطلعین و     به کلانتری شماره       ارسال می‌گردد.

سرپرست/دادیار/بازپرس شعبه      دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان      

 

 

 

    بسمه تعالی                                                  ۲۵۲

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان “نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم”

 

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       درمقام داوری/ ممیزی / کارشناسی بااخذ وجه /مال به نفع طرف مقابل اظهارنظر کرده‌اند. نظر به اینکه با این عمل حقوق اینجانب نیز تضییع گردیده است  فلذا با عنایت به ادله اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و یا شهادت شهود می‌باشد تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام اظهارنظربه نفع طرف مقابل درمقام داوری/ ممیزی / کارشناسی بااخذ وجه /مال به استناد ماده ۵۸۸  قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب عبارت از       می‌باشد.

 

با تشکر و سپاس فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی

 

 

 

الف)شماره و تاریخ ثبت شکوائیه

شماره

تاریخ

شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب                       رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی وسمت مقام ارجاع کننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

ب) عیناً جهت ۱: اخذ ادله شاکی ،۲: انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین وصورتمجلس نمودن  اظهارات آنان  ۳:اخذ کپی نظریه مشتکی عنه وپیوست کردن پرونده  ،۴: اخذ اظهارات شهود ومطلعین  و     به کلانتری شماره       ارسال می‌گردد.

سرپرست/دادیار/بازپرس شعبه      دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان      

 

 

 • دادخواست ربا
 • دادخواست رباخواری
 • نمونه دادخواست ربا خواری
 • نمونه دادخواست ربا
 • دادخواست کلاهبرداری
 • دادخواست کلاهبرداری
 • نمونه دادخواست کلاهبرداری
 • متن دادخواست کلاهبرداری
 • دادخواست کیفری کلاهبرداری
 • دادخواست حقوقی کلاهبرداری
 • نمونه فرم دادخواست کلاهبرداری
 • نمونه فرم دادخواست کلاهبرداری
 • تنظیم دادخواست کلاهبرداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.