دادخواست جرایم علیه اشخاص و اطفال

دادخواست جرایم علیه اشخاص و اطفال

 

 

 

 

   بسمه تعالی                                                  ۴۰۱

ریاست محترم دادسرای شهرستان عمومی“نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یااختفاء متهم”

 

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       با اقدامات “ذکر اقدامات انجام شده برای قدرت نمایی ” به وسیله چاقو/اسلحه وتظاهر به قدرت نمایی مبادرت به مزاحمت /اخاذی/تهدید نموده اند. فلذا با عنایت به ادله اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و یا شهادت شهود می‌باشد ،تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام فوق الذکر به استناد ماده ۶۱۷  قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب عبارت از       می‌باشد.

 

با تشکر و سپاس فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی

 

 

 

 

 

الف)

شماره و تاریخ ثبت شکوائیه

شماره

تاریخ

شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب                       رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی وسمت مقام ارجاع کننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

ب) عیناً جهت ۱: اخذ ادله شاکی ،۲: انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین وصورتمجلس نمودن  اظهارات آنان و     به کلانتری شماره       ارسال می‌گردد.

سرپرست/دادیار/بازپرس شعبه      دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان      

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان“نام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم”                                                                          ۵۰۶

 

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

درتاریخ      آقای/آقایان-خانم/خانم ها     فرزند     به نشانی      مبادرت به مخفی / دفن کردن جنازه وجسد مقتول باعلم به قتل ازمأمورین  می نمایند.با عنایت به ادله اینجانب که عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود می‌باشند ، تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام مخفی / دفن کردن جنازه وجسد مقتول باعلم به قتل ازمأمورین  مستنداً به ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت      می‌باشد.

 

با تشکر و سپاس فراوان

“نام ونام خانوادگی شاکی”

 

 

 

 

 

الف)شماره و تاریخ ثبت شکوائیه

شماره

تاریخ

شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب                       رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی وسمت مقام ارجاع کننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

ب) عیناً جهت ۱: اخذ ادله شاکی ،۲: انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین وصورتمجلس نمودن  اظهارات آنان  ،۳: معاینه محل وتنظیم صورتمجلس نتیجه بازرسیو     به کلانتری شماره       ارسال می‌گردد.

سرپرست/دادیار/بازپرس شعبه      دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان      

 

 

 

 

 

 

                                                                  بسمه تعالی                                     ۴۰

ریاست محترم دادسرای شهرستان عمومی وانقلاب ” نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اختفاء یا اقامت متهم”

 

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       مرتکب قتل غیرعمدی به واسطه بی‌احتیاطی / بی مبالاتی / اقدام به امری با فقدان مهارت لازم در آن / عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی مرحوم          می نمایند. با عنایت به ادله اینجانب که عبارت از استشهادیه / و شهادت شهود / انجام تحقیق و معاینه محلی می‌باشند، تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام قتل غیرعمدی به واسطه بی‌احتیاطی / بی‌مبالاتی/ عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی / اقدام به امر با فقدان مهارت لازم در آن مستنداً به ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت از           می‌باشد.

با تشکر و سپاس فراوان

“نام و نام خانوادگی شاکی”

 

 

الف)شماره و تاریخ ثبت شکوائیه

شماره

تاریخ

شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب                       رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی مقام ارجاع کننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

ب) عیناً جهت ۱:اخذ ادله شاکی   ،۲:انجام تحقیقات مقدماتی ازطرفین وصورتمجلس نمودن اظهارات آنان ،۳: اخذ نظریه پزشکی قانونی بر علت و سبب قتل  ، ۴: انجام معاینه وتحقیق محلی  ، ۵: واخذ اظهارات شهود ،۶: :تحقیق وشناسائی ورثه قانونی مقتول و۷:سؤال ازورثه قانونی مقتول براینکه آیا شکایتی دارندیاخیر؟وازچه کسیو               به کلانتری شماره       ارسال می‌گردد.

سرپرست/دادیار/بازپرس شعبه      دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان      

 

——————————————————————————————

 

 

   بسمه تعالی                                                  ۲۸

ریاست محترم دادسرای شهرستان عمومی“نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یااختفاء متهم”

 

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       با اقدامات “ذکر اقدامات انجام شده برای ارتکاب قتل عمد” شروع به قتل عمدی نموده‌اندکه  به علت “ذکر موارد اقدامات مانع تحقق قتل عمد” محقق نشده است. فلذا با عنایت به ادله اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و یا شهادت شهود می‌باشد تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام فوق الذکر به استناد ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب عبارت از       می‌باشد.

 

با تشکر و سپاس فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی

 

 

 

۱)

شماره و تاریخ ثبت شکوائیه

شماره

تاریخ

شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب                       رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی مقام ارجاع کننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

ب) عیناً جهت ۱: اخذ ادله شاکی ،۲: انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین وصورتمجلس نمودن  اظهارات آنان و     به کلانتری شماره       ارسال می‌گردد.

سرپرست دادسرای      

 

 

 ———————————————————————————————

بسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان“نام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم”                                                                          ۵۰۵

 

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

درتاریخ      آقای/آقایان-خانم/خانم ها     فرزند     به نشانی      مبادرت به دفن/مخفی کردن جنازه  بدون مجوزورعایت نظامات دولتی می نمایند.با عنایت به ادله اینجانب که عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود می‌باشند ، تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام دفن/مخفی کردن جنازه  بدون مجوزورعایت نظامات دولتی مستنداً به ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت      می‌باشد.

 

با تشکر و سپاس فراوان

“نام ونام خانوادگی شاکی”

 

 

 

الف)شماره و تاریخ ثبت شکوائیه

شماره

تاریخ

شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب                       رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی وسمت مقام ارجاع کننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

ب) عیناً جهت ۱: اخذ ادله شاکی ،۲: انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین وصورتمجلس نمودن  اظهارات آنان  ،۳: معاینه محل وتنظیم صورتمجلس نتیجه بازرسیو     به کلانتری شماره       ارسال می‌گردد.

سرپرست/دادیار/بازپرس شعبه      دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان      

 


   بسمه تعالی                                                  ۳۳

ریاست محترم دادسرای شهرستان عمومی“نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یااختفاء متهم”

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       با اقدامات “ذکر اقدامات انجام شده برای ایراد صدمه ” وبااستفاده ازاسلحه/چاقو /امثال آن مبادرت به ایراد ضربی وجرح نموده اند. فلذا با عنایت به ادله اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و یا شهادت شهود/نظریه پزشکی قانونی می‌باشد تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام فوق الذکر به استناد تبصرهماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب عبارت از       می‌باشد.

 

با تشکر و سپاس فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی

 

 

 

 

الف)

شماره و تاریخ ثبت شکوائیه

شماره

تاریخ

شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب                       رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی وسمت مقام ارجاع کننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

ب) عیناً جهت ۱: اخذ ادله شاکی ،۲: انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین وصورتمجلس نمودن  اظهارات آنان ،۳: اخذ نظریه پزشکی قانونی و      به کلانتری شماره       ارسال می‌گردد.

سرپرست/دادیار/بازپرس شعبه      دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان      

 

————————————————————————————————

        بسمه تعالی                                                ۳۳

ریاست محترم دادسرای شهرستان عمومی وانقلاب ” نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاء متهم”

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       با اقدامات “ذکر اقدامات انجام شده برای ایراد صدمه” و با استفاده از اسلحه / چاقو/ امثال آن مبادرت به ایراد جرح/ ضربی که موجب نقصان/ شکستن/ ازکارافتادن عضو “ذکر آن عضو” نموده‌اند به نحوی که مرض دائمی/ فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل را بنحوی که قابلیت قصاص وجود ندارد، موجب شده است. فلذا با عنایت به ادله اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و یا شهادت شهود/ نظریه پزشکی قانونی می‌باشد اولاً به استناد بند ج از ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۶ تیرماه ۱۳۴۴ با لحاظ بند هـ از ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نظریه مشورتی شماره ۱۰۳۸/۷ – ۲۱/۲/۱۳۸۴ کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (مذکور در شماره ۱۷۵۵۶ – ۱۹/۳/۱۳۸۴ روزنامه رسمی) صدور قرار بازداشت موقت و درثانی تعقیب و مجازات نامبرده/ نامبردگان به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی غیرقابل قصاص به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت از           می‌باشد.

با تشکر و سپاس فراوان

” نام و نام خانوادگی شاکی”

 

الف)شماره و تاریخ ثبت شکوائیه

شماره

تاریخ

شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب                       رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی مقام ارجاع کننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

ب) عیناً جهت ۱:اخذ ادله شاکی   ،۲:انجام تحقیقات مقدماتی ازطرفین وصورتمجلس نمودن اظهارات آنان ،۳: اخذ نظریه پزشکی قانونی بر تعیین علت و سبب جرح  ، ۴: انجام معاینه وتحقیق محلی  ، ۵: واخذ اظهارات شهود ،۶: کشف ومشخص کردن نوع اسلحه بکاربرده شده برای ضرب وجرح و               به کلانتری شماره       ارسال می‌گردد.

سرپرست/دادیار/بازپرس شعبه      دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان      

 

 

 ——————————————————————————————— 

 

   بسمه تعالی                                                  ۴۰۶

ریاست محترم دادسرای شهرستان عمومی“نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یااختفاء متهم”

 

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       با اقدامات “ذکر اقدامات انجام شده برای اخلال درنظم وآسایش عمومی ”  وباهیاهووجنجال /حرکات غیرمتعارف /تعرض به افراد  موجب اخلال در نظم وآسایش عمومی شده اند. فلذا با عنایت به ادله اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و یا شهادت شهود می‌باشد ،تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام فوق الذکر به استناد ماده ۶۱۸  قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب عبارت از       می‌باشد.

 

با تشکر و سپاس فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی

 

 

 

 

الف)

شماره و تاریخ ثبت شکوائیه

شماره

تاریخ

شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب                       رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی وسمت مقام ارجاع کننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

ب) عیناً جهت ۱: اخذ ادله شاکی ،۲: انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین وصورتمجلس نمودن  اظهارات آنان و     به کلانتری شماره       ارسال می‌گردد.

سرپرست/دادیار/بازپرس شعبه      دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان