داده های ۱۳ ساله ۸۵ تا ۹۷ صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی به تفکیک صنایع (ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات)

داده های ۱۳ ساله ۸۵ تا ۹۷ صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی به تفکیک صنایع (ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات)


این فایل حاوی مجموعه داده های صورت جریان وجوه نقد مربوط به بازه زمانی ۱۳ ساله از سال ۸۵ تا ۹۷ کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  به تفکیک صنایع مختلف می باشد که در قالب ۱۳ فایل اکسل مجزا تهیه شده است که برای نگارش مقالات، مناسب پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری می باشد. محتوای این فایل شامل موارد زیر می باشد که برای کلیه ی شرکت های فعال در بورس از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷ تهیه گردیده است:   ۱ جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد  ۲ سود سهام دریافتی از شرکتها ۳ سود سهام پرداختی ۴ سود پرداختی بابت تسهیلات مالی ۵ سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت ۶ سایر دریافت و پرداختها ۷ جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها ۸ مالیات بر درآمد پرداختی ۹ خرید دارایی ثابت ۱۰ فروش دارایی ثابت ۱۱ خرید سایر دارایی ها ۱۲ فروش سایر دارایی ها ۱۳ خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۴ فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۵ خرید سرمایه گذاری بلند مدت ۱۶ فروش سرمایه گذاری بلند مدت ۱۷ جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری ۱۸ جمع جریان خالص قبل از تامین مالی ۱۹ دریافت تسهیلات مالی ۲۰ باز پرداخت تسهی …

 


این فایل حاوی مجموعه داده های صورت جریان وجوه نقد مربوط به بازه زمانی ۱۳ ساله از سال ۸۵ تا ۹۷ کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  به تفکیک صنایع مختلف می باشد که در قالب ۱۳ فایل اکسل مجزا تهیه شده است که برای نگارش مقالات، مناسب پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری می باشد. محتوای این فایل شامل موارد زیر می باشد که برای کلیه ی شرکت های فعال در بورس از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷ تهیه گردیده است:   ۱ جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد  ۲ سود سهام دریافتی از شرکتها ۳ سود سهام پرداختی ۴ سود پرداختی بابت تسهیلات مالی ۵ سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت ۶ سایر دریافت و پرداختها ۷ جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها ۸ مالیات بر درآمد پرداختی ۹ خرید دارایی ثابت ۱۰ فروش دارایی ثابت ۱۱ خرید سایر دارایی ها ۱۲ فروش سایر دارایی ها ۱۳ خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۴ فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۵ خرید سرمایه گذاری بلند مدت ۱۶ فروش سرمایه گذاری بلند مدت ۱۷ جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری ۱۸ جمع جریان خالص قبل از تامین مالی ۱۹ دریافت تسهیلات مالی ۲۰ باز پرداخت تسهی …

 


این فایل حاوی مجموعه داده های صورت جریان وجوه نقد مربوط به بازه زمانی ۱۳ ساله از سال ۸۵ تا ۹۷ کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  به تفکیک صنایع مختلف می باشد که در قالب ۱۳ فایل اکسل مجزا تهیه شده است که برای نگارش مقالات، مناسب پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری می باشد. محتوای این فایل شامل موارد زیر می باشد که برای کلیه ی شرکت های فعال در بورس از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷ تهیه گردیده است:   ۱ جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد  ۲ سود سهام دریافتی از شرکتها ۳ سود سهام پرداختی ۴ سود پرداختی بابت تسهیلات مالی ۵ سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت ۶ سایر دریافت و پرداختها ۷ جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها ۸ مالیات بر درآمد پرداختی ۹ خرید دارایی ثابت ۱۰ فروش دارایی ثابت ۱۱ خرید سایر دارایی ها ۱۲ فروش سایر دارایی ها ۱۳ خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۴ فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۵ خرید سرمایه گذاری بلند مدت ۱۶ فروش سرمایه گذاری بلند مدت ۱۷ جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری ۱۸ جمع جریان خالص قبل از تامین مالی ۱۹ دریافت تسهیلات مالی ۲۰ باز پرداخت تسهی …

 

علوم انسانی

دانلود داده های صورت جریان وجوه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.